top of page

Měření a skenování dílů

Measurement and 3D scanning of parts

Máte tvarově i rozměrově náročné díly a nedaří se Vám je řádně, kompletně a přesně změřit?

Chcete díl vývojem upravovat, ale nemáte přesnou rozměrovou dokumentaci? Rádi byste měli takový díl v přesné digitální podobě?

Nebo Vás snad trápí, jak přesné, složité a rozměrné díly v rámci Vaší výroby kontrolovat?

Pro naše pětiosé souřadnicové měřící centrum Renishaw Agility je to hračka.

Do you have parts that are demanding in terms of shape and size and you cannot measure them properly, completely and accurately?

Do you want to modify the part during development, but do not have exact dimensional documentation? Would you like to have such a part in exact digital form?

Or are you worried about how to check precise, complex and large parts in your production?

No problem for our Renishaw Agility five-axis coordinate measuring center.

20200710_105402_edited.jpg
20200819_135833_edited_edited_edited_edited.jpg

Kontrolujeme rozměry dílů za pomoci špičkového souřadnicového měřícího zařízení Renishaw Agility REVO-2

We check the dimensions of the parts using the top-of-the-line Renishaw Agility REVO-2 coordinate measuring device

Nabízíme měření a porovnávání reálných součástí s 3D modely pomocí rozměrové mapy

We offer measurement and comparison of real parts with 3D models using a dimensional map

Analyzujeme definované virtuální řezy součástí
 


We analyze the defined virtual sections of the components

Nabízíme možnost digitalizace součásti včetně reverzního inženýrství pomocí přesné optické skenovací hlavy Renishaw Fringe Probe

We offer the option of digitizing the part including reverse engineering using the Renishaw Fringe Probe precision optical scan head

Co vám můžeme nabídnout?
What are we ready to offer?

V plně klimatizované rozměrné místnosti vybavené jeřábem změříme (s přesností na tisíciny milimetru) či naskenujeme a převedeme do PC (s přesností na setiny milimetru) díly všech materiálů i velmi složitých tvarů.

Zároveň se náš tým konstruktérů na vyžádání postará o zpracování naskenovaných dat do podoby 3D modelu a vytvoří dle Vašeho přání výrobní dokumentaci vč. technologie.

Přijde Vám nemožné umístění vašeho dílu do stroje, a tím jeho měření či skenování? Neváhejte nás kontaktovat!

Pracoviště je vybavené špičkovým univerzálním stavebnicovým upínacím systémem Renishaw a navíc má za sebou zkušený tým konstruktérů speciálních přípravků, kteří se o řešení případného problému postarají.

Jsme schopni měřit díly v rozsahu prototypovém (o jednom exempláři), ale i menší série. 

In a fully air-conditioned, large room equipped with a crane, we measure (accurate to thousandths of a millimeter) or scan and transfer to a PC (accuracy to hundredths of a millimeter) parts of all materials and very complex shapes.

At the same time, on request, our team of designers will take care of processing the scanned data into a 3D model and create production documentation according to your wishes, incl. technology.

Do you find it impossible to place your part in the machine, and thereby measure or scan it? Do not hesitate to contact us!

The workplace is equipped with Renishaw's top-of-the-line universal modular clamping system and, in addition, it has an experienced team of special fixture designers who will take care of solving any problems.

We are able to measure parts in the prototype range (about one specimen), but also in smaller series.

Co postačí dodat?
What do we need to get from you?

Jako vstup můžete dodat díl vybavený 3D modelem a dokumentací nebo i jen samotný díl bez jakýchkoliv informací. O vše ostatní se už postaráme my.

 

Od nás pak můžete obdržet ucelenou dodávku ve formě změření součásti včetně protokolu a rozměrové mapy, určení přesného složení materiálu, převedení součásti do digitální podoby a dodání 3D modelu a výkresové dokumentace. Dodat ale můžeme také jakoukoliv samostatnou část z nabízených služeb.

As an input, you can supply a part with a 3D model and documentation, or just the part itself without any information. We will take care of everything else.

 

You can receive a comprehensive delivery from us in the form of measuring the component including a protocol and dimensional map, determining the exact composition of the material, converting the component into digital form and delivering a 3D model and drawing documentation. But we can also deliver any separate part of the offered services.

1200x2000x1000 mm

Maximální rozměry dílu

Maximum dimension of part

500 kg

Maximální hmotnost dílu

Maximum weight of part

0.002 mm

Maximální odchylka měření

Maximum measurement deviation

V případě zájmu kontaktujte


Marek PENC


+420 702 071 592

marek.penc@lompraha.cz

In case of interest, please, contact

bottom of page