top of page

Nedestruktivní testování
Non-destructive testing

Potřebujete zjistit, zda příslušný dílec, výrobek nebo zařízení nemají defekt ve smyslu odchylky od normativních standardů?

A pokud defekt existuje, zjistit jeho povahu a přesné umístění?

Potřebujete odhadnout zbytkovou životnost dílce nebo riziko spojené s jeho dalším využíváním?

 

Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. 

 

 • Nabízíme nedestruktivní testování materiálu za pomoci metody vizuální, kapilární, magnetické práškové, ultrazvukové a metody vířivých proudů. 

 • Testujeme v našich vlastních zkušebních laboratořích, nabízíme ale také možnost zkoušky přímo na Vašem pracovišti.

 • NDT na Vašem pracovišti můžeme provádět sami, nebo Vás při něm rádi metodicky povedeme (ovládáme tzv. level 3 NDT).  

Do you need to find out whether the relevant component, product or device has a defect - deviation from normative standards?
And if the defect exists, to find out its nature and exact location?
Do you need to estimate the remaining service life of a part or the risk associated with its further use?

Do not hesitate to contact us at any time.

 • We offer non-destructive material testing using visual, capillary, magnetic powder or ultrasonic methods etc.

 • We test in our own testing laboratories, but we also offer the option of testing directly at your workplace.

 • We can perform NDT at your workplace ourselves, or we will be happy to guide you methodically in it (we master the so-called level 3 NDT).

P1010184_edited.jpg

METODY NDT, KTERÉ V ZPJ NABÍZÍME
 

NDT methods we are able to offer you

Vizuální

 • přímá vizuální inspekce klasickými postupy NDT

 • nepřímá vizuální inspekce videoskopem

Kapilární

Kapilární zkoušení neporézních kovových i nekovových součástí: 

 • přenosným kapilárním systémem

 • pevnou kapilární linkou - vysoký stupeň citlivosti dle SEA AMS 2644D o maximálním rozměru zkoušené samostatné součásti 500 x 500 x 500 mm a hmotnosti do 250 kg

Magnetická prášková

Magnetické zkoušení feromagnetických součástí: 

 • přenosným zařízením (ručním elektromagnetem)

 • olejovou fluorescenční suspenzí o maximální délce 2410 mm, průměru do 490 mm a hmotnosti do 200 kg

 • AC a FWDC zkušební proud do maximální hodnoty 5200A

 • demagnetizací s plynulou regulací frekvence demagnetizačního proudu

Metoda vířivých proudů

 • zkoušení elektricky vodivých součástí

Ultrazvuková

 • zkoušení součástí přístrojem Krautmer USM 25

Analýza složení kovových materiálů

 • zkoušení materiálů přístrojem Specrtoport CCD

 • analýza výboje elektrojsikrového zdroje v ochranné argonové atmosféře

 • vybavení pro slitiny Fe, Al, Cu a Mg

Visual method

 • direct visual inspection using standard NDT procedures

 • indirect visual inspection with a videoscope

Capillary method

Capillary testing of non-porous metallic and non-metallic components:

 • using portable capillary system

 • using fixed capillary line - high degree of sensitivity according to SEA AMS 2644D with a maximum dimension of the tested individual component of 500 x 500 x 500 mm and a weight of up to 250 kg

Magnetic powder method

Magnetic testing of ferromagnetic components:

 • by portable device (handheld electromagnet)

 • by oil fluorescent suspension with a maximum length of 2410 mm, a diameter of up to 490 mm and a weight of up to 200 kg

 • AC and FWDC current up to a maximum value of 5200A

 • demagnetization with a fluent regulation of the frequency of the demagnetization current

Eddy current method

 • testing of electrically conductive components

Ultrasonic method

 • testing of components with the Krautmer USM 25 device

Analysis of the the composition of metallic materials

 • testing materials with a Specrtoport CCD device

 • analysis of the discharge of an electrospark source in a protective argon atmosphere

 • equipment for Fe, Al, Cu and Mg alloys

V případě zájmu kontaktujte

Michal PTÁČEK

+420 606 047 027

michal.ptacek@lompraha.cz

In case of interest, please, contact

bottom of page